Podstawowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w sklepie physa.pl

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.
 2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 3. Klient winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (skonstruowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta), czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
 4. W przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

Gwarancja

 1. Każdy sprzedawany w Sklepie przedmiot objęty jest gwarancją producenta. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Klientowi wydano mu dokument gwarancji w wersji papierowej lub umożliwiono Klientowi pobranie elektronicznej wersji gwarancji. Sprzedający zaznacza, że dokument udzielonej przez niego gwarancji, w wersji papierowej znajduje się na odwrocie dowodu zakupu przedmiotu (faktury), a w wersji elektronicznej w postaci pliku, który Klient może pobrać z systemu Sprzedającego.
 2. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od Sprzedającego.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące procedury realizacji uprawnień z gwarancji uregulowane zostały w osobnym dokumencie - „Gwarancja jakości expondo.pl”, dostępnym na stronie internetowej www.physa.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o ochronie praw konsumentów przyznaje Konsumentom prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Nasz sklep wydłuża termin do odstąpienia od takiej umowy do 30 dni oraz rozszerza takie uprawnienie również na Klientów nie będących Konsumentami. Takie rozszerzenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie narusza uprawnień przyznanych Konsumentom na podstawie ww. ustawy, ponieważ przyznaje Konsumentom uprawnienia korzystniejsze od ustawowych.
 2. Klient, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. W przypadku umowy obejmującej jedną rzecz, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane Klientowi osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 5. W przypadku umowy obejmującej rzeczy, które są dostarczane Klientowi partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp.k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra, faksem pod nr 68 300 5299 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@physa.pl).
 7. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej sklepu Sprzedającego, w zakładce "odstąpienie od umowy".
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Klientowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),
 10. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 12. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwoty uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu wysłania przedmiotu – zależnie od uznania Sprzedającego.
 14. Zarówno Klient będący Konsumentem, jak i Klient niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Zarówno Klient będący Konsumentem jak i Klient niebędący Konsumentem, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przedmiot zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 16. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupiony przedmiot na adres: expondo Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra,
 17. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego przedmiotu do Sprzedającego. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 zł.
 18. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 19. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.